Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Statut – Staszowski Ośrodek Wspierania i Integracji Przedsiębierczości SIG

Statut

Statut Staszowskiej Izby Gospodarczej w Staszowie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

art.1

Staszowska Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą w siedzibie w Staszowie jest dobrowolną, samorządową organizacją zrzeszającą Handlowców, Usługodawców i Producentów.

art.2

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o Izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz.195 zm. 1992 r. Dz. U. nr 75 poz.368) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.

art.3

Terenem działania Izby jest Miasto i Gmina Staszów i region staszowski.

art.4

Izba używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Rozdział II
Zadania Izby oraz sposób ich realizacji

art.5

Podstawowymi zadaniami Izby są:

1. ochrona interesów przedsiębiorców regionu staszowskiego i reprezentowanie ich w kontaktach z władzami: samorządowymi, administracji państwowej, Urzędem Skarbowym, PIP, PIH i innymi organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą, doskonalenie zawodowe,
2. współtworzenie założeń i warunków rozwoju gospodarki na terenie działania,
3. współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego Gminy Staszów,
4. wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
5. współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki,
6. upowszechnienie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego,
7. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

art.6

 1. Izba realizuje swoje zadania głównie poprzez:

a) występowanie pod adresem właściwych organów w tym fiskalnych i kontrolnych z propozycjami i wnioskami we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarki i prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-gospodarczych oraz uczestniczenie , na zaproszenie właściwych organów, w ich opracowaniu,
c) współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej,
d) delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach tych ciał opiniodawczo- doradczych, których działalność dotyczy spraw gospodarczych,
e) współdziałanie w sprawach gospodarczych z organami władzy samorządowej,
f) współdziałanie w tychże sprawach z innymi podmiotami kierującymi lokalną polityką gospodarczą,
g) współorganizowanie banków informacji i innych przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej,
h) informowanie swoich członków o problemach rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Staszów oraz województwa,
i) zapewnienie swoim członkom aktualnej informacji oraz doradztwa ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego,
j) współorganizowanie przepływu i wykorzystywania informacji naukowo technicznej,
k) inicjowanie i współorganizowanie szkoleń kadry menedżerskiej,
l) aktywne popieranie działań na rzecz zharmonizowania systemu kształcenia z potrzebami gospodarki na terenie działania,
m) stworzenie warunków dla rozstrzygania spraw spornych wynikających między członkami Izby w związku z ich działalnością gospodarczą,
n) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody służą realizacji celów statutowych. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • Wydawania książek – PKD 58.11.Z,

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania – PKD 70.22.Z,

 • Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,

 • Działalność związania z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

 • Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.”.

o) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska,

p ) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych.

art.7

Izba w podejmowanych działaniach jest samodzielna w ramach obowiązującego porządku prawnego.

art.8

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym profilu.

Rozdział III
Członkowie Izby

art.9

 1. Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

 2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

art.10

 1. Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej
  w oparciu o złożoną deklarację członkowską.

 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest uiszczenie wpisowego.

 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany przedsiębiorca posiada prawo odwołania się od negatywnej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji. Postanowienia ust.3 nie mają zastosowania do członków założycieli.

 4. Członkostwo Izby ustaje:

a) z upływem 3-miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia członkostwa Izby,

b) zaprzestanie przez członka Izby działalności gospodarczej,

 1. podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby – na wniosek Zarządu Izby – uchwały o wykluczeniu członka Izby – w przypadku nieprzestrzegania przez członka obowiązków określonych w art.12 pkt. 1, 3 i 4.

art.11

Członkom Izby przysługuje:

 1. korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,

 2. prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym,

 3. prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

 4. zgłaszanie wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Izby,

 5. korzystanie z doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego Izby na zasadach określonych przez jej Zarząd,

 6. korzystanie z pomocy gospodarczej Izby,

 7. korzystanie z działalności mediacyjnej (polubownej i pojednawczej) zorganizowanej przez Izbę,

 8. korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień ustanowionych przez organy Izby.

art.12

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Izby,

 2. współdziałania w realizacji działań statutowych celów Izby,

 3. przestrzegania norm współżycia i etyki zawodowej,

 4. regularnego płacenia składek.

 

Rozdział IV

Organy Izby

art.13

 1. Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Izby
b) Zarząd Izby
c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia trwa 3 lata.

3. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję .

art.14

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwanej dalej „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższą władzą Izby.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie statutu i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

b) uchwalanie założeń programowych działalności Izby,

c) wybieranie i odwoływanie pozostałych organów Izby,

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Izby i udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

f) podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby raz do roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zwoływane jest:

I. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby,

II. na mocy uchwały Zarządu Izby podjętej z ważnych względów.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Izby. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w ciągu 14 dni a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych przedstawicieli członków. Informacja o tej zasadzie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

art.15

 1. Zarząd Izby zwany dalej „Zarządem”, jest organem Izby.

 2. Zarząd składa się z 5-9 członków.

 3. Do kompetencji zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

b) reprezentowanie Izby na zewnątrz,

c) podejmowanie uchwał i postanowień we wszystkich bieżących sprawach związanych z działalnością Izby, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

d) zatwierdzenie budżetu biura Izby,

e) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Izby,

f) ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Izby.

4. Na czele Zarządu stoi Prezes.

5. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu w tajnym głosowaniu.

6. Oświadczenia woli za Izbę; w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust.7.

a) Przed sądem i innymi organami państwowymi Izbę reprezentują Prezes lub Wiceprezes. Zarząd Izby może dodatkowo upoważnić osoby do reprezentowania Izby przed organami jw.

7. Zarząd Izby może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Izby.

8. W zależności od potrzeb zarząd może powołać doraźnie lub na stałe komisje problemowe do opracowywania i realizacji określonych zadań.

9. Zarząd Izby działa w oparciu o uchwalony przez regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

art.16

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie -co najmniej raz w roku- kontroli całokształtu działalności Izby, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,

b) występowanie do Zarządu Izby z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

c) wnioskowanie -w uzasadnionych przypadkach – do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwały lub postanowienia Zarządu,

3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona przewodniczącego, który uczestniczyć może, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

art.17

Wszystkie funkcje w organach Izby są prowadzone społecznie.

art.18

 1. Organizacyjno-merytoryczną i techniczno-biurową obsługę organów Izby wykonuje Biuro Izby, złożone z pracowników etatowych.

 2. Biurem Izby kieruje Kierownik. Zakres obowiązków i kompetencji Kierownika określa regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.

 3. Liczbę pracowników Biura Izby ustala Zarząd Izby. Zarząd powołuje też Kierownika Biura.

 4. Kierownik Biura Izby jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

 5. Kierownik Biura Izby uczestniczyć może, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V

Majątek Izby

 

art.19

Majątek powstaje:

1. z wpisowego,

2. ze składek członków,

3. z darowizn spadków i zapisów,

4. z dochodów własnego majątku,

5. z dochodów własnej działalności gospodarczej.

art.20

 1. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Izby,
 2. Składka będzie płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry na konto bankowe Izby lub w kasie Biura Izby.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

 

art.21

Zmiany statutu może dokonać Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Izby.

W przypadku nie podjęcia uchwały z braku quorum Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w ciągu 14 dni, a uchwała będzie ważna bez względu na ilość członków Izby.

Informacja o tej zasadzie powinna być zamieszczana w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia.

art.22

W trybie określonym w art.21 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Izby.

art.23

W przypadku rozwiązania Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora Izby, którym będzie Kierownik Biura Izby. Dokonuje on podziału majątku Izby, stosownie do uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby. W przypadku niemożności podjęcia uchwały majątek Izby jest dzielony proporcjonalnie do wysokości wpłaconych składek.

Niniejszy statut został uchwalony w dniu 18.09.1997 r. w czasie Zgromadzenia Założycielskiego Staszowskiej Izby Gospodarczej

Wysokość składek członkowskich Staszowskiej Izby Gospodarczej w Staszowie wynosi 10 zł miesięcznie.

Wpisowe wynosi 20 zł.

Staszowska Izba Gospodarcza